Program współpracy na rok 2024
Opublikowano 11 września 2023

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), prowadzące działalność statutową na terenie powiatu wałbrzyskiego do zgłaszania uwag, dotyczących załączonego projektu programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Konsultacje odbywają się w następujących formach:

elektronicznej- wypełniony i podpisany formularz uwag należy przesłać na adres poczty e-mail: promocja@powiatwalbrzyski.pl
bezpośredniej:
umawiając się na spotkanie z wyznaczonym pracownikiem Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 24, pok. 138abc, tel. 74 846-05-48 , w godzinach pracy urzędu.
Konsultacje społeczne przeprowadzone będę w okresie od 06.09.2023 r. do 22.09.2023 r. 

https://bip.powiatwalbrzyski.pl/artykul/62/3344/program-wspolpracy-na-2024-r

Pliki do pobrania