Monitoring wizyjny

Mając na uwadze treść Przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w związku możliwością poruszania się po terenie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, informujemy:

 1. administratorem przekazanych danych osobowych jest Starosta Wałbrzyski wykonujący swoje zadania przy pomocy Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20 – 24, Inspektorem Ochrony Danych jest: Sebastian Lewandowski, Adres do korespondencji: Aleja Wyzwolenia 20 – 24, 58-300, nr telefonu: 74 84 60 611, adres e-mail: s.lewandowski@powiatwalbrzyski.pl.
 2. przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych (art. 6 ust. 1 pkt f. RODO), tj. limitowaniem dostępu na teren urzędu oraz zapewnienia ochrony i
  bezpieczeństwa pracowników, osób oraz mienia. Przekazanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa przekazania danych osobowych skutkować będzie odmową wstępu na teren urzędu.
 3. obszar Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu jest objęty monitoringiem wizyjnym. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje: budynki i obszar zewnętrzny.
 4. przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych przez okres 60 dni.
 5. przetwarzane dane mogą być udostępnione podmiotom wykonującym na zlecenie Administratora usługę ochrony obiektów urzędu.
 6. w stosunku do przekazanych danych osobowych przysługuje prawo:
  • dostępu do przekazanych danych,
  • żądania sprostowania danych,
  • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • żądania przenoszenia danych,
   przy czym nie jest możliwe usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych w zakresie,w jakim przetwarzanie jest wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Nadto jeżeli przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. w przypadku uznania, że doszło do naruszenia prawa w zakresie przetwarzania przekazanych danych osobowych, przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.