NOWY OBOWIĄZEK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Opublikowano 07 lutego 2024

07 lutego 2024

Przedsiębiorcy posiadający licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą są obowiązani do 31 marca 2024 r. przedłożyć organowi wydającemu licencję następujące dokumenty:

·      zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem
do Starosty Wałbrzyskiego, potwierdzające że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewóz, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy;     

·      dokument potwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym, określony
w ustawie  z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,

·      zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy wynikające z art. 39a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 roku
o transporcie drogowym,

·      zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy wynikające z art. 39a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym.

 

Niespełnienie powyższego obowiązku

skutkować będzie wygaśnięciem licencji z dniem  1 lipca 2024 r.